Call for Papers

Call for Papers: SUKCESY I PORAŻKI W ŻYCIU GOSPODARCZYM

Sukcesy i porażki są trwałym elementem życia gospodarczego. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania o ich przyczynę i mechanizmy działania stanowią podstawę badań zarówno ekonomistów, jak i historyków gospodarczych. Krótko i długoterminowe skutki sukcesów i porażek gospodarczych stanowią jedne z najważniejszych czynników kształtujących współczesne społeczeństwa.

Badania nad zagadnieniami sukcesu i porażki w życiu gospodarczym zasługują na kontynuowanie zarówno ze względów ogólnopoznawczych, jak i praktycznych. Wiedza na temat źródeł sukcesu i przyczyn ponoszenia porażek w przeszłości może się stać podstawą do podejmowania dziś trafnych i skutecznych decyzji na poziomie firm i gospodarek narodowych.

Sukcesy i porażki w gospodarce to temat kolejnego 39 tomu czasopisma Studia Historiae Oeconimicae (SHO).

Proponowane zagadnienia:

 • sukcesy i porażki gospodarek narodowych i regionów geograficznych współcześnie i w perspektywie historycznej
 • przykłady sukcesów i porażek społeczno-ekonomiczne firm, przedsiębiorstw, branż, produktów, marek
 • ekonomiczne, społeczne, kulturowe, historyczne, technologiczne, geograficzne i klimatyczne uwarunkowania sukcesów i porażek
 • przykłady udanych i nieudanych procesów modernizacyjnych w skali mikro- i makroekonomicznej
 • makroekonomiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego
 • przykłady „cudów gospodarczych” w historii Europy i świata.
 • rola sukcesów i porażek w świetle teorii twórczej destrukcji
 • porażka jako punkt wyjścia do sukcesu gospodarczego i sukces jako początek porażki gospodarczej
 • zarządzanie porażką i sukcesem.

Tom 39 SHO zostanie opublikowany online na platformie SCIENDO/DeGruyter oraz w formie tradycyjnej.

Czasopismo SHO jest indeksowane w następujących serwisach: Arianta; Baidu Scholar; BazEkon; Cabell’s Directory; Celdes; CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC; EBSCO (relevant databases); EBSCO Discovery Service; EconBiz; ECONIS; Genamics JournalSeek; Google Scholar; J-Gate; JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); Naviga (Softweco); Primo Central (ExLibris); ReadCube; Research Papers in Economics (RePEc); ResearchGate; Sherpa/RoMEO; Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDNet; Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb; WanFang Data; WorldCat OCLC).

SHO znajduje się na liście czasopism punktowanych i oferuje 20 pkt. za artykuł.

SHO jest publikowane w języku angielskim.

Ze względu na proces wydawniczy artykuły przyjmujemy do 31 lipca 2021 r.

Kontakt: Tadeusz Janicki wyki@amu.edu.pl ; Lucyna Błażejczyk – Majka majkal@amu.edu.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Call for Papers: SUCCESSES AND FAILURES IN ECONOMIC LIFE

Successes and failures are a permanent element of economic life. The search for answers to questions about their causes and mechanisms of action constitute the basis of research by both economists and economic historians. The short-term and long-term effects of economic successes and failures are among the most important factors shaping modern societies.

Research on the issues of success and failure in economic life deserves to be continued both for general cognitive and practical reasons. Knowledge about the sources of success and the reasons for failure in the past may become the basis for making right and effective decisions today at the level of companies and national economies.

Successes and failures in the economy are the subject of the next 39th volume of the journal Studia Historiae Oeconimicae (SHO).

Proposed issues:

 • successes and failures of national economies and geographic regions today and in a historical perspective
 • examples of socio-economic successes and failures of companies, enterprises, industries, products, brands
 • economic, social, cultural, historical, technological, geographic and climatic determinants of successes and failures
 • examples of successful and unsuccessful modernization processes on a micro- and macroeconomic scale
 • macroeconomic conditions of economic growth
 • examples of „economic miracles” in the history of Europe and the world.
 • the role of successes and failures in the light of the theory of creative destruction
 • failure as the starting point for economic success and success as the beginning of economic failure
 • failure and success management.

Tom 39 SHO zostanie opublikowany online na platformie SCIENDO/DeGruyter oraz w formie tradycyjnej.

The SHO journal is indexed on the following services: Arianta; Baidu Scholar; BazEkon; Cabell’s Directory; Celdes; CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC; EBSCO (relevant databases); EBSCO Discovery Service; EconBiz; ECONIS; Genamics JournalSeek; Google Scholar; J-Gate; JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); Naviga (Softweco); Primo Central (ExLibris); ReadCube; Research Papers in Economics (RePEc); ResearchGate; Sherpa/RoMEO; Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDNet; Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb; WanFang Data; WorldCat OCLC).

SHO is on the list of scored journals and offers 20 points for an article.

SHO is published in English.

Contact: Tadeusz Janicki wyki@amu.edu.pl ; Lucyna Błażejczyk – Majka majkal@amu.edu.pl

WE INVITE YOU TO COOPERATION