Studia Historiae Oeconomicae

 

 

 

 

Studia Historiae Oeconomicae (SHO) to czasopismo recenzowane ukazujące się dwa razy w roku. Czasopismo adresowane jest do historyków (zwłaszcza historyków gospodarczych), ekonomistów, socjologów i przedstawicieli nauk społecznych, którzy zainteresowani są zagadnieniami z teorii i praktyki gospodarowania w kontekście uwarunkowań społecznych i kulturowych.

Głównym celem czasopisma jest otwartość na artykuły problemowe i przeglądowe dotyczące nowych zjawisk w życiu gospodarczym i społecznym, prezentujące historyczny, ekonomiczny i socjologiczny punkt widzenia.

W dobie postępującej specjalizacji badań naukowych, SHO od momentu swego powstania konsekwentnie propaguje ideę interdyscyplinarności badań nad historią gospodarczą. W konsekwencji SHO stanowi platformę skupiającą historyków społeczno-gospodarczych z różnych wydziałów, w tym ekonomicznych, społecznych, humanistycznych i historycznych.

Łamy czasopisma SHO stanowią forum dla naukowców z całego świata, zwłaszcza tych, którzy interesują się historią Europy Środkowej i Wschodniej, służą do prezentowania badań i wymiany pomysłów oraz angażowania się w dyskusje na temat historii społeczno-gospodarczej.

Pierwszy numer ukazał się w 1967 roku, a do grona założycieli należeli prof. Czesław Łuczak i prof. Jerzy Topolski. W początkowym okresie czasopismo miało dzielić się wynikami badań polskich uczonych z zakresu historii gospodarczej i społecznej z zagranicznymi czytelnikami.

SHO jest publikowane w języku angielskim.

Czasopismo ukazuje się zarówno w formie drukowanej, jak i internetowej.

Brak opłat dla Autorów i Czytelników.

 

Studia Historiae Oeconomicae (SHO) is a refereed journal published two times a year. The journal is addressed to historians (particularly economic historians), economists, sociologists and social scientists who are interested in economic life in social and cultural contexts, both from theoretical and empirical points of view.

The general objective of the journal is to be open to the results of research on both past and contemporary social and economic phenomena, mainly from a historical, economic and sociological point of view.

In the era of progressive specialization of scientific research, the SHO has consistently been promoting the idea of the interdisciplinary character of research on economic history since its funding. For this reason, the SHO provides a platform that brings together socio-economic historians from various faculties, including economics, social sciences, humanities and history.

The SHO sites serve as a forum for scholars from around the world, particularly those with an interest in the history of Central and Eastern Europe, to present their research and exchange ideas and engage in discussions on socio-economic history.

The first issue appeared in 1967 and the founder were Prof. Czesław Łuczak and Prof. Jerzy Topolski. In the beginning, the journal was to share research results of Polish scholars in the field of economic and social history with international readers.

SHO is published in English.

The journal is published both in print and online.

No publication fee for Authors and Readers.

Powstanie Studia Historiae Oeconomicae


Wersją pierwotną czasopisma jest wersja online.

The on-line edition of the journal is reference edition.

Standardy etyczne stosowane przez Redakcję „Studia Historiae Oeconomicae” zostały przygotowane
w oparciu o wytyczne Committee on Publication Ethics (COPE) oraz na Kodeksie etyki
pracownika naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce:
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/2ae2188ff8670eed98ede50de1e9007f.pdf


Redaktor Naczelny/Editor-in-Chief

Prof. dr hab. Tadeusz Janicki

Sekretarz Redakcji/Editorial Secretary

prof. dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka                                                                                                                                                                                                                                                                                        PD Dr. Martin Faber

Członkowie redakcji/Editorial Board Members

prof. dr hab. Ewa Domańska
ewa.domanska@amu.edu.pl
dr Przemysław Pluciński
plucin@amu.edu.pl

Redaktorzy tematyczni/Thematic editors

Historia gospodarcza
prof. dr hab. Tadeusz Janicki
Ekonomia i statystyka
prof. dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka
Socjologia i nauki społeczne
dr Przemysław Pluciński
Metodologia historii  i teoria nauk humanistycznych i społecznych
prof. dr hab. Ewa Domańska

Adres redakcji/Editorial office address

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Historii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań

Kontakt/Contact 

majkal@amu.edu.pl
zhg@amu.edu.pl
sho@amu.edu.pl
wyki@amu.edu.pl
Rada Naukowa SHO/Editorial Board:
prof. dr hab. Krzysztof Broński (Cracow University of Economics,, Faculty of Public Economy and Administration, Poland)
prof. dr hab. Jędrzej Chumiński (Wroclaw University of Economics and Business, Faculty of Economics and Finance, Poland)
Prof. Dr. Markus A. Denzel (University of Leipzig, Department of History, Germany) 
doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D. (Charles University in Prague, Institute of Economics Studies in Praga)
prof. Regina Horta Duarte (Universidade Federal de Minas Gerai, History Department, Brazil) 
dr Ferenc Eiler (Centre for Social Sciences in Budapest, Institute for Minority Studies, Hungary) 
prof. UWr dr hab. Tomasz Głowiński (University of Wrocław, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, Poland)
prof. dr hab. Paweł Grata (University of Rzeszów, College of Humanities, Poland)
dr Henric Häggqvist (Uppsala University, Department of Economic History, Sweden) 
prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa (Poznań University of Economics and Business, Institute of Economics, Poland)
prof. PhDr. Roman Holec DrSc. (Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Slovakia)
prof. dr hab. Janusz Kaliński (Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics, Poland)
prof. dr hab. Stefan Kowal (Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of History, Poland, Poland)
prof. dr hab. Cecylia Leszczyńska (University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Poland)
prof. dr Jin Matsuka (Otaru University of Commerce, Department of Economics,  Japan)
prof. dr Sabine Menu (EM Strasbourg Business School, HuManiS Research Center, France)
dr. Reinaldo Funes Monzote (Universidad de La Habana, Department of History, Cuba)
prof. dr MAE Bogdan Murgescu (University of Bucharest, Department of International Relations and World History, Romania) 
dr Uwe Müller (Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe, Department Entanglements and Globalisation, Germany)
dr Wesley Mwatwara (Vrije Universiteit Amsterdam, Department Of Art& Culture, History And Antiquity, Netherlands) 
prof. Christopher Bankole Ndubisi Ogbogbo (University of Ibadan, History Department, Nigeria)
prof. Rekha Pande (Henry Martin Institute, International Centre for Research, Interfaith Relations and Reconciliation, Centre for Women’s Studies, University of Hyderabad, India)    
prof. Radhika Seshan (Savitribai Phule Pune University, Department of History, India)
prof. dr hab. Iryna Shandra (Kharkiv State Academy of Culture, Department of History, Museology and Knowledge of Monuments, Ukraine)
dr Nigel Swain (University of Liverpool, Department of History, United Kingdom) 
prof. Sandra Swart (Stellenbosch University, History Department, South Africa)
prof. dr hab. Witold Szulc (Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of History, Poland)
dr James V. Torres (Universidad de los Andes in Bogota, Department of History and Geography, Colombia) 
prof. Andrea Zanini (University of Genoa, Department of Economics, Italy) 
dr Veronica Zarate  (Instituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora, Coordinacion de Investigacion, Mexico) 
prof. dr Volker Zimmermann (Collegium Carolinum,, Research Institute for the History of the Czech Lands and Slovakia, Germany)

Recenzenci/Reviewers

prof. dr hab. Kazimierz Badziak (Łódź),
dr Damian Bębnowski (Łódź),
prof. dr hab. Konrad Białecki (Poznań),
prof. dr hab. Krzysztof Broński (Kraków),
prof. dr hab. Anna Weronika Brzezińska (Poznań),
prof. dr hab. Grzegorz Bywalec (Łódź),
prof. dr hab. Jędrzej Chumiński (Wrocław),
dr Łukasz Dwilewicz (Warszawa),
prof. Antoinette Fauve-Chamoux (Paris),
prof. dr. hab. Czesław Domański (Łódź),
dyr. Janusz Dygaszewicz (Warszawa),
dr Michał Gazdecki (Poznań),
prof. Rolf Gehrmann (Frankfurt),
prof. dr hab. Zbyszko Górczak (Poznań),
prof. dr hab. Paweł Grata (Rzeszów),
prof. dr hab. Marian Gorynia (Poznań),
prof. dr hab. Piotr Guzowski (Białystok),
prof. dr hab. Anna Idzikowska Czubaj (Poznań),
prof. dr hab. Jakub Isański (Poznań),
prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (Poznań),
prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Warszawa),
dr Magdalena Kacperska (Poznań),
prof. dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz (Poznań),
prof. dr hab. Sławomir Kamosiński (Bydgoszcz),
prof. dr hab. Sławomir Kalinowski (Warszawa),
prof. dr hab. Janusz Kaliński (Warszawa),
dr Dorota Kałuża-Kopias (Łódź),
prof. dr. hab. Joanna Karczewska (Zielona Góra),
prof. dr hab. Tomasz Kargol (Kraków),
prof. dr hab. Jerzy Kochanowski (Warszawa),
prof. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Poznań),
prof. dr hab. Elżbieta Kościk (Wrocław),
prof. dr hab. Marian Kozaczka (Kraków),
prof. Miroslav Kralik (Brno),
dr Jakub Kujawa (Poznań),
prof. dr hab. Robert Krzysztofik (Katowice),
prof. dr hab. Cecylia Leszczyńska (Warszawa),
prof. dr hab. Beata Lorens (Rzeszów),
dr Torsten Lorenz (Berlin),
dr Beata Irena Ludwiczak (Wrocław),
dr Roman Masyk (Lwów),
prof. dr Jin Matsuka (Otaru),
prof. dr hab. Małgorzata Machałek (Szczecin),
prof. dr hab. Roman Macyra (Poznań),
prof. dr hab. Krzysztof Marchlewicz (Poznań),
prof. dr hab. Paweł Marszałek (Poznań),
prof. dr hab. Rafał Matera (Łódź),
prof. dr hab. Krzysztof Malinowski (Poznań),
prof. dr hab. Marek Mikołajczyk (Poznań),
prof. dr hab. Marek Michalski (Warszawa),
dr Wojciech Mielewczyk (Szreniawa),
prof. dr hab Jan Miłosz (Poznań),
prof. dr hab. Andrzej Młodak (Kalisz),
prof. dr hab. Wojciech Morawski (Warszawa),
dr Uwe Müller (Leibniz),
prof. dr hab. Anita Napierała (Poznań),
prof. dr hab. Edyta Majcher-Ociesa (Kielce),
dr Anna Obara-Pawłowska (Lublin),
prof. dr hab. Piotr Okulewicz (Poznań),
prof. Rekha Pande (Hajdarabad),
prof. dr hab. Janusz Piontek (Poznań),
dr Przemysław Pluciński (Poznań),
dr Krzysztof Popiński (Wrocław),
prof. dr. hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej (Poznań),
prof. dr hab. Sabina Rejman (Rzeszów),
dr Helena Sofia Rodrigues Ferreira da Silva (Lisboa),
dr Marta Sikorska (Toruń),
prof. dr hab. Izabela Skórzyńska (Poznań),
prof. dr hab. Małgorzata Słowowa-Hełpa (Poznań),
prof. dr hab. Maria Solarska (Poznań),
dr Miłosz Sosnowski (Poznań),
dr Sylwia Straszak-Chandoha (Wrocław),
dr Katarzyna Woźniak (Poznań),
prof. dr hab. Andrzej Wypustek (Wrocław),
prof. dr hab. Miron Urbaniak (Wrocław),
dr Marian Zalesko (Białystok).

Studia Historiae Oeconomicae jest indeksowany w następujących serwisach:
Studia Historiae Oeconomicae is covered by the following services:

Additionally, the journal is registered and indexed in the Crossref database.