dr Joanna Jaroszyk

DANE NAUKOWE/PROFESSIONAL APPOINTMENTS

DR JOANNA JAROSZYK

Stopień naukowy/Degree: doktor/PhD

Stanowisko/Position: adiunkt/assistant profesor

KONTAKT/CONTACT

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznan
 • Wydział Historii/Faculty of History
 • Zakład Historii Gospodarczej/ Department of Economic History
 • Umultowska 89d 61–614 Poznań
 • pokój/room: 3.141
 • telefon/phone: 61 829 1527
 • email: jaroszyk@amu.edu.pl
 • nr ORCID: 0000-0003-3285-2163

GODZINY DYŻURÓW/DUTY HOURS

Semestr letni roku akademickiego 2023/2024

 • wtorek/Thusday: 10.30-11.30
 • czwartek/Thursday: 12.30-13.30
 • p. 3.141
 • urlop/leave:

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE/INTEREST

 • problematyka funkcjonowania mediów w Polsce i w Hiszpanii w XX wieku
 • nacjonalizacja i reprywatyzacja własności

DYDAKTYKA/TEACHING

 • ochrona własności intelektualnej
 • historia i współczesność prawa gospodarczego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych
 • zamówienia publiczne, administracja publiczna, samorząd terytorialny, prawo administracyjne, finanse publiczne
 • Hiszpania w czasach gen. F. Franco

 

PUBLIKACJE/ PUBLISHED [WYBÓR/CHOICE]

Monografie:

Jaroszyk J., Wolność słowa a demokracja. Hiszpański system prasowy w latach 1975-2005, Wydział Historii UAM, Poznań 2020, s. 182.

Rozdziały w monografiach:

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., Kształcenie zawodowe dziennikarzy w epoce gen. Franco, [w:] Edukacja a gospodarka i społeczeństwo na ziemiach polskich w ujęciu historycznym, red. T. Głowiński, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2019.

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., Bagieńska-Masiota A., Artykuł 18 ustawy o radiofonii i telewizji na przestrzeni 20 lat obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji [w:] Polityka medialna w Polsce. Bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji, red. M. Barańska, A. Balczyńska-Kosman, M. Balcerek-Kosiarz, K. Duda, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015.

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., Nieruchomości poniemieckie w świetle powojennych aktów prawnych i orzecznictwa [w:] Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, red. T. Głowiński, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2015.

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., Między lewicowym a prawicowym autorytaryzmem: instytucja cenzury w PRL i frankistowskiej Hiszpanii [w:] Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989, red. K. Stępniaka i M. Rajewskiego, Lublin 2011.

Artykuły:

Jaroszyk J., Nationalisation and Reprivatisation of Forests in Poland after World War II, “UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2021, nr 3.

Jaroszyk J., Polityczne i ekonomiczne aspekty wejścia krajów Europy Środowej do NATO w świetle rozprawy Kamila Kowalskiego Polityczne i ekonomiczne aspekty przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO w prasie amerykańskiej na przykładzie publikacji tygodników „Time” i „Newsweek”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, ss. 142, Historia Slavorum Occidentis 2021, nr 3 (30).

Jaroszyk J., The importance of the School of Journalism of the Catholic Church in the system of the reform in Francoist Spain, The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II 2021, Vol 11, No 2.

Jaroszyk J., Spain as a state of autonomies. Principles behind the territorial organization between 1978 and 1983, „Humanities and Social Sciences” 2020, Vol. 27, No. 4.

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., System kontroli informacji w Hiszpanii w latach 1939-1945, “UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2019, nr 2.

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., Transfer of ownership of forests in the Western and Northern Territories after World War II: nationalization and reprivatization, “Studiae Historiae Oeconomicae” 2018, Vol. 36.

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., Bagieńska-Masiota A., Wolność wypowiedzi artystycznej a wolność sumienia i wyznania. Wokół konfliktu dóbr fundamentalnych, Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon” 2016, nr 2(18).

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., Bagieńska-Masiota A., Dozwolony użytek z utworów w działalności prasowej, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2016, nr 4 (20).

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., Bagieńska-Masiota A., Politicians’Right to Privacy Online. Polish and Internacional Protecion Standards. Selected Issues, “Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Politikon”, Issue IX (2014).

Jaroszyk-Pawlukiewicz A., Od dyktatury do demokracji: ewolucja systemu wyborczego Hiszpanii, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 2.