dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UAM

DANE NAUKOWE/ PROFESSIONAL APPOINTMENTS

DR HAB. TADEUSZ JANICKI, PROFESOR UAM

tadeusz janicki

KIEROWNIK ZAKŁADU HISTORII GOSPODARCZEJ UAM

STOPIEŃ NAUKOWY/ DEGREE:doktor habilitowany/PhD with habilitation

STANOWISKO/POSTION: profesor nadzwyczajny/associate professor Department of Economic History

 

KONTAKT/CONTACT

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Adam Mickiewicz Univerisity in Poznan
 • Wydział Historii/Department of History
 • Zakład Historii Gospodarczej/ Department of Economic History
 • 61-614 Poznań, ul. Umultowska 89d
 • pokój/room: 3.142
 • tel./phone: 61 829 1528
 • email: wyki@amu.edu.pl
 • nr ORCID: 0000-0001-7009-6181

GODZINY DYŻURÓW/ DUTY HOURS

Semestr letni roku akademickiego 2023/2024

 • wtorek/Tuesday: 10:30-11:30
 • czwartek/Thursday 11:00-12:00
 • p. 3.142

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE 

 • historia społeczno-gospodarcza XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wsi i rolnictwa Polski i Niemiec
 • historia okupacji hitlerowskiej ziem polskich
 • historia myśli politycznej polskiego ruchu ludowego (głównie agraryzmu)
 • historia regionalna Wielkopolski oraz polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w XX wieku

 

DYDAKTYKA/TEACHING

 • historia gospodarcza i społeczna epoki industrialnej i postindustrialnej
 • historia cywilizacji XIX i XX wieku
 • demografia historyczna i statystyka historyczna
 • wprowadzenie do historii gospodarczej
 • okupacja ziem polskich 1939 – 1945

PUBLIKACJE (WYBÓR)

Książki:

 • Wieś w Kraju Warty (1939–1945), Poznań 1996. s. 199.
 • Kształtowanie się polityki rolnej w Republice Federalnej Niemiec w latach 1949–1969, Poznań 2010, s. 415.
 • Historia gospodarcza. Problemy i metody. Studia w stulecie powstania poznańskiej szkoły historii gospodarczej, Poznań 2020, s. 420 (red.).

Artykuły:

 • Obciążenia finansowe wsi jako instrument polityki społeczno-gospodarczej władz komunistycznych w Polsce w latach 1947-1956. [w:] Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej. Poznań 1997, s. 163-175.
 • Die ländliche Gesellschaft im okkupierten Warthegau. [w:] Preußens Osten – Polens Westen Das Zerbrechen einer Nachbarschaft. Frankfurter Studien zur Grenzregion. Band 7, s.197 – 216 Frankfurt/O 2001.
 • The Eastern Border of Warta County and the economic consequences of its Demarcation under German occupation [w:] National Borders and Economic Disintegration in Modern East Central Europe, Frankfurter Studien zur Grenzregion, Band 8, s.181 – 193. Frankfurt/O 2002.
 • Przebudowa struktury rolnej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1949 – 1969. [w:] Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Tom LXIII – 2003, s.161 – 184.
 • Czarny rynek w Poznaniu podczas II wojny światowej, Kronika Miasta Poznania, nr 2-3 2009, Okupacja T. II, s. 94 – 116.
 • Die Probleme der Landwirtschaft in Polen 1989-2003, Studia Historiae Oeconomicae, T. 27, Poznań 2009, s. 247 – 271.
 • Der polnische Agrarismus im Spannungsfeld zwischen Selbstbehauptung und kommunistischer Herausforderung 1931 bis 1949. [w:] Bauerngesellschaften auf den Weg in die Moderne. Der Agrarismus in Ostmitteleuropa, Hrsg. Von Helga Schultz, Angela Harre. Wiesbaden 2010, s. 149 – 163.
 • Die Bodenreform in den „wiedergewonnenen“ Westgebieten und in Großpolen (1945–1949). Vergleichende Überlegungen zur Loyalität der polnischen Landbevölkerung. [w:] Loyalitäten im Staatssozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen. Hrsg. von Volker Zimmermann, Peter Haslinger und Tomas Nigrin. (Herder-Institut Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung, Band 28). Marburg 2010, s. 94-111.
 • Wielka własność ziemska w Wielkopolsce jako miejsce pracy (1918 – 1939) [w:] Metamorfozy społeczne. Praca i społeczeństwo Drugiej rzeczypospolitej. Red. W. Mędrzecki, C. Leszczyńska. Warszawa 2014, s.31–50
 • Problem zalesiania nieużytków w działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej (1919–1939), Studia i materiały Ośrodka Kultury Leśnej. Red. D.J. Gwiazdowicz, T. 13, Gołuchów 2014, s. 165–181.
 • Stosunki pracy w wielkopolskich majątkach ziemskich w okresie międzywojennym, [w:] Wzory kultury gospodarczej. Red. W. Banach; „Człowiek i społeczeństwo”, t. XXXVIII, Poznań 2014, s. 81-97.
 • Rząd RFN wobec idei integracji zachodnioeuropejskiego rolnictwa i budowy Wspólnej Polityki Rolnej w latach 1949 – 1969. [w:] „Przegląd Zachodni”, nr 4 (353) Rok LXX, Poznań 2014, s. 197 – 218.
 • Wartość lasu w dziejach w ujęciu historii gospodarczej. W: Gwiazdowicz, D.J., Rykowski, K., 2014 (red.): DZIEDZICTWO – lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym. Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym, Warszawa, IBL, str. 266-282.
 • Finanse miasta Poznania w roku budżetowym 1945 – 1946. [w:] „Kronika Miasta Poznania”, nr 45, Poznań 2015 (1), s. 152 – 168
 • Wartheland as a “Mustergau”. The National Socialist Conception for Redesigning the Population Balance and the Landscape in Wartheland and Its Implementation from1939 to 1945 [in:] Martin, Zückert, Heidi Hein-Kircher, (Hrsg.) Migration and Landscape Transformation. Changes in Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Century. Göttingen 2016.
 • Strömungen des polnischen Agrarismus in den Jahren 1931-1939 [w] Fragmentierte Republik?: Das politische Erbe der Teilungszeit in Polen 1918 –1939. Herausgegeben von Michael G. Müller und Kai Struve s. 158–180 Göttingen : Wallstein Verlag, [2017].
 • Lasy na ziemiach polskich u progu niepodległości (1918 – 1924), [w:] Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, T. 17 (2018), str. 137 – 154, Społeczeństwo wielkopolskie u progu niepodległości. [w:] Wielkopolanie ku niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku., red.: Bergmann Olaf, Poznań 2018, s. 37-45.
 • Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu (Die Reichsuniversität Posen). [w:] Uniwersytet w czasie wojny 1939 – 1945, red. Zbigniew Pilarczyk. Poznań 2019, s. 223–302.
 • Farmland and people as essential resources of Poland in the concepts of Polish agrarians (1931 – 1946), Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, R. 20, nr 2, Poznań 2019, s. 29–46.
 • Veränderungen der Agrarstruktur Pommerns nach 1945. Pläne und Realität. [W:] Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge. Bd. 68 nr 1, Regensburg 2020, s. 56-77.
 • Gospodarka łowiecka w Polsce w okresie międzywojennym [w:] Historia i łowy, D.J. Gwiazdowicz (red.) Warszawa 2020. S. 345 – 374.
 • Poznańska szkoła historii gospodarczej. Jan Rutkowski i jego następcy [w:] Historia gospodarcza. Problemy i metody. Studia w stulecie powstania poznańskiej szkoły historii gospodarczej. T. Janicki (red.). Poznań 2020, s.11-44.
 • Ubogi zaścianek Rzeszy Niemieckiej? Sytuacja gospodarcza ziem zaboru pruskiego na przykładzie Prowincji Poznańskiej (1871–1914)[W:] Poznański sposób na niepodległość, A. Gulczyński, Sz. Paciorkowski (red.) Poznań 2020, s.389 – 414.
 • Modernizacja techniczna rolnictwa i wiejskich gospodarstw domowych w PRL w latach 1957-1975 [w:] Modernizacja bez suwerenności. Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej, P. Grata (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021, s. 242-270.

STYPENDIA I STAŻE

 • Instytut Historii Europy w Moguncji (Institut für Europäische Geschichte) w 1997 r.
 • Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii (Institut für Weltwirtschaft), jako stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdinst (DAAD) w 1997 r.
 • Uniwersytet Europejski Viadrina (Viadrina Universität) we Frankfurcie nad Odrą w 2000 r.
 • Uniwersytet Christiana – Albrechta (Christian – Albrechts Universität) w Kilonii w 2003 r. i 2014
 • Uniwersytet Leibniza (Leibniz Universität) w Hanowerze 2005 i 2006

WYKŁADY GOŚCINNE

 • Historisches Seminar Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu (2017).

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH

 • 2000- 2002: National Borders and Economic Disintegration in Modern East Central Europe (koordynator naukowy: prof. dr hab. Helga Schultz , Viadrina Universität)
 • 2007 -2010: Agrarismus in Ostmitteleuropa 1890 – 1960 (koordynator naukowy: prof. dr hab. Helga Schultz, Viadrina Universität )