dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UAM

tadeusz janicki

DANE NAUKOWE/ PROFESSIONAL APPOINTMENTS

DR HAB. TADEUSZ JANICKI, PROFESOR UAM

KIEROWNIK ZAKŁADU HISTORII GOSPODARCZEJ UAM

 • STOPIEŃ NAUKOWY/ DEGREE: doktor habilitowany/PhD
 • STANOWISKO/POSTION: profesor/ professor

KONTAKT/CONTACT

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Adam Mickiewicz Univerisity in Poznan
 • Instytut Historii/Institute of History
 • Zakład Historii Gospodarczej/ Department of Economic History
 • 61-614 Poznań, ul. Umultowska 89d
 • pokój/room: 3.142
 • tel./phone: 61 829 1528
 • email: wyki@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW/ DUTY HOURS

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE 

Historia społeczno-gospodarcza XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii wsi i rolnictwa Polski i Niemiec, okupacji hitlerowskiej ziem polskich, myśli politycznej polskiego ruchu ludowego (głównie agraryzmu) historii regionalnej Wielkopolski oraz polsko niemieckich stosunków gospodarczych w XX wieku.

PUBLIKACJE (WYBÓR)

Książki:

 • Wieś w Kraju Warty (1939 – 1945). Poznań 1996. ss. 199
 • Kształtowanie się polityki rolnej w Republice Federalnej Niemiec w latach 1949 – 1969. Poznań 2010, ss. 415

Artykuły:

 • Obciążenia finansowe wsi jako instrument polityki społeczno-gospodarczej władz komunistycznych w Polsce w latach 1947-1956. [w:] Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej. Poznań 1997, s. 163 – 175
 • Die ländliche Gesellschaft im okkupierten Warthegau. [w:] Preußens Osten – Polens Westen Das Zerbrechen einer Nachbarschaft. Frankfurter Studien zur Grenzregion. Band 7, s.197 – 216 Frankfurt/O 2001
 • The Eastern Border of Warta County and the economic consequences of its Demarcation under German occupation [w:] National Borders and Economic Disintegration in Modern East Central Europe, Frankfurter Studien zur Grenzregion, Band 8, s.181 – 193. Frankfurt/O 2002.
 • Przebudowa struktury rolnej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1949 – 1969. [w:] Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Tom LXIII – 2003, s.161 – 184.
 • Czarny rynek w Poznaniu podczas II wojny światowej [W:] Kronika Miasta Poznania, nr 2-3 2009, Okupacja T. II, s. 94 – 116.
 • Die Probleme der Landwirtschaft in Polen 1989-2003 [W:] Studia Historiae Oeconomicae, T. 27, Poznań 2009, s. 247 – 271
 • Der polnische Agrarismus im Spannungsfeld zwischen Selbstbehauptung und kommunistischer Herausforderung 1931 bis 1949. [w:] Bauerngesellschaften auf den Weg in die Moderne. Der Agrarismus in Ostmitteleuropa, Hrsg. Von Helga Schultz, Angela Harre. Wiesbaden 2010, s. 149 – 163
 • Die Bodenreform in den „wiedergewonnenen“ Westgebieten und in Großpolen (1945–1949). Vergleichende Überlegungen zur Loyalität der polnischen Landbevölkerung. [w:] Loyalitäten im Staatssozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen. Hrsg. von Volker Zimmermann, Peter Haslinger und Tomas Nigrin. (Herder-Institut Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung, Band 28). Marburg 2010, s. 94-111
 • Wielka własność ziemska w Wielkopolsce jako miejsce pracy (1918 – 1939) [w:] Metamorfozy społeczne. Praca i społeczeństwo Drugiej rzeczypospolitej. Red. W. Mędrzecki, C. Leszczyńska. Warszawa 2014, s.31 – 50
 • Problem zalesiania nieużytków w działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej (1919 – 1939). [w:] Studia i materiały Ośrodka Kultury Leśnej. Red. D.J. Gwiazdowicz, T. 13, Gołuchów 2014, s. 165 – 181
 • Stosunki pracy w wielkopolskich majątkach ziemskich w okresie międzywojennym, [w:] Wzory kultury gospodarczej. Red. W. Banach; „Człowiek i społeczeństwo”, t. XXXVIII, Poznań 2014, s. 81- 97
 • Rząd RFN wobec idei integracji zachodnioeuropejskiego rolnictwa i budowy Wspólnej Polityki Rolnej w latach 1949 – 1969. [w:] „Przegląd Zachodni”, nr 4 (353) Rok LXX, Poznań 2014, s. 197 – 218.
 • Wartość lasu w dziejach w ujęciu historii gospodarczej. W: Gwiazdowicz, D.J., Rykowski, K., 2014 (red.): DZIEDZICTWO – lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym. Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym, Warszawa, IBL, str. 266-282.
 • Finanse miasta Poznania w roku budżetowym 1945 – 1946. [w:] „Kronika Miasta Poznania”, nr 45, Poznań 2015 (1), s. 152 – 168
 • Wartheland as a “Mustergau”. The National Socialist Conception for Redesigning the Population Balance and the Landscape in Wartheland and Its Implementation from1939 to 1945 [in:] Martin, Zückert, Heidi Hein-Kircher, (Hrsg.) Migration and Landscape Transformation. Changes in Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Century. Göttingen 2016.
 • Strömungen des polnischen Agrarismus in den Jahren 1931-1939 [w] Fragmentierte Republik?: Das politische Erbe der Teilungszeit in Polen 1918 –1939. Herausgegeben von Michael G. Müller und Kai Struve s. 158 – 180 Göttingen : Wallstein Verlag, [2017].

STYPENDIA I STAŻE

 • Instytut Historii Europy w Moguncji (Institut für Europäische Geschichte) w 1997 r.
 • Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii (Institut für Weltwirtschaft), jako stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdinst (DAAD) w 1997 r.
 • Uniwersytet Europejski Viadrina (Viadrina Universität) we Frankfurcie nad Odrą w 2000 r.
 • Uniwersytet Christiana – Albrechta (Christian – Albrechts Universität) w Kilonii w 2003 r. i 2014
 • Uniwersytet Leibniza (Leibniz Universität) w Hanowerze 2005 i 2006

WYKŁADY GOŚCINNE

 • Historisches Seminar Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu (2017).

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH

 • 2000- 2002: National Borders and Economic Disintegration in Modern East Central Europe (koordynator naukowy: prof. dr hab. Helga Schultz , Viadrina Universität)
 • 2007 -2010: Agrarismus in Ostmitteleuropa 1890 – 1960 (koordynator naukowy: prof. dr hab. Helga Schultz, Viadrina Universität )