dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka, prof. UAM

lucyna blazejczyk-majkaDANE NAUKOWE/PROFESSIONAL APPOINTMENTS

DR HAB. LUCYNA BŁAŻEJCZYK-MAJKA, PROF. UAM

 • stopień naukowy/degree: doktor habilitowany
 • stanowisko/position: adiunkt w Zakładzie Historii Gospodarczej UAM

KONTAKT/CONTACT

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Zakład Historii Gospodarczej/Department of Economics History
 • 61-614 Poznań ul. Umultowska 89D; pokój/room – 3.140
 • tel./phone: (+48) 61 829 1526
 • e-mail: majkal@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW/VISITING HOURS [pokój/room – 3.140]

Semestr letni roku akademickiego 2023/2024

 • Poniedziałek: 12.30-13.30
 • Środa: 9.30-10.30

 

EDUKACJA/EDUCATION

 • 2009-2010 – Studia Podyplomowe: Menadżer Projektów Badawczych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu/Postgraduate studies: Manager of Research Projects at the Faculty of Physics of the Adam Mickiewicz University in Poznań
 • 2007 – doktor nauk ekonomicznych, specjalność ekonometria, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii: Weryfikacja podstaw indukowanego rozwoju w sektorze rolnictwa wybranych krajów Unii Europejskiej, promotor: Prof. dr hab. Radosław Kala/Doctor of Economic Sciences, specialization in econometrics, Poznań Academy of Economics, Faculty of Economics: Verification of basics of induced development in the agricultural sector in selected EU countries, PhD advisor: Prof. dr hab. Radosław Kala
 • 2004-2005 – Studia Podyplomowe z Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu/Postgraduate studies in Mathematics at the Faculty of Mathematics and Computer Science of the Adam Mickiewicz University in Poznań
 • 2002 – magister ekonomii, Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu: Metody taksonomiczne w ocenie stopnia dostosowania rolnictwa polskiego do rolnictwa UE, promotor: Prof. dr hab. Radosław Kala/Master’s of Economics, Faculty of Agriculture of August Cieszkowski Agricultural University in Poznań: Taxonomic methods in the assessment of the degree of adaptation of Polish agriculture to EU agriculture, master advisor: Prof. dr hab. Radosław Kala
 • 1998-2000 – Dwuletnie Studium Przygotowania Pedagogicznego, prowadzone przez Akademię Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu/A two-year course of Pedagogical Preparation, conducted by August Cieszkowski Agricultural University in Poznań

ZATRUDNIENIE/EMPLOYMENT

 • 2007-obecnie/present – adiunkt/assistant profesor; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2006-2007 – instruktor/ lecturer (part-time); August Cieszkowski Agricultural University in Poznań

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE/INTEREST

 •  Historia społeczno-gospodarcza/ socio-economic history
 • Metody ilościowe w badaniach historycznych/ numerical methods in history
 • Efektywność rolnictwa unijnego/ economic efficiency of EU agriculture
 • Współczesne źródła informacji/ contemporary sources of information

NAJNOWSZE BADANIA/RECENT RESEARCH

 • Zastosowanie wybranych metod taksonomicznych w badaniach historycznych/The use of selected taxonomic methods in historical research

DYDAKTYKA/TEACHING

 • Statystyka historyczna
 • Metody prezentacji historycznych danych ilościowych
 • Modelowanie procesów społeczno-gospodarczych
 • Współczesne źródła informacji
 • Makroekonomia
 • Mikroekonomia
 • Metodologia badań historycznych (1/3)

PUBLIKACJE/PUBLISHED [wybór/choice]

2021

 Lucyna Błażejczyk-Majka (2021): Cooperative Banks in Poland – a Brand with a  Long Tradition [in:] Polish Brands. Historical, Cultural, and Economic Contexts, eds. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska, Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of History, Poznań,  29–52

2020

 Lucyna Błażejczyk-Majka (2020): Rola metod statystycznych w badaniach nad historią gospodarczą, w: Historia gospodarcza. Problemy i metody. Studia w stulecie powstania poznańskiej szkoły historii gospodarczej. Pod red. T. Janickiego, Wydział Historii UAM, Poznań, 129–169.

 Lucyna Błażejczyk-Majka (2020): 100 years of Poznań Economic History (Bulletin), Studia Historiae Oeconomicae, 38, 246–252.

2019

 Lucyna Błażejczyk-Majka (2019): Greater Poland crafts in the light of the census of 1810 in the context of multidimensional grouping, Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia, 41, 123–156.

2018:

 Lucyna Błażejczyk-Majak (2018): Zastosowanie wybranych metod taksonomicznych w badaniach historycznych. Wydawnictwo Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, ss. 338.

2017:
 Lucyna Błażejczyk-Majka (2017): Application of DEA for evaluating the efficiency of economic policy as exemplified by EU agriculture. Studia Historiae Oeconomicae, 25, XX-XX.
 Lucyna Błażejczyk-Majka (2017): Zastosowanie analizy skupień w badaniach historycznych na przykładzie występowania chorób zakaźnych w powiatach województwa poznańskiego w 1946 r. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 78, 317-344.
 Lucyna Błażejczyk-Majka (2017): Spółdzielczość bankowa jako jeden z czynników wspomagających rozwój regionu pomorskiego [w:] Pieniądz i banki na Pomorzu. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce. Tom III. Pod red. W. Garbaczewskiego, R. Macyry. Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu. Poznań.
2016:
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Jan Miłosz (2016): Występowanie chorób zakaźnych w Wielkopolsce w latach 1945 -1953 w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Poznaniu. Przegląd Archiwalno-Historyczny, 3, 112-143.
 Roman Macyra, Lucyna Błażejczyk-Majka (2016): Financial crime in Socialist Poland and its causes in the light of Polish Central Statistical Office (GUS) statistics, Studia Historiae Oeconomicae, 24, 7-32.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Paweł Boczar (2016): Zastosowanie metod wielowymiarowych w charakterystyce preferencji polskich konsumentów oleju rzepakowego. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVII (3), 18-32.
 Lucyna Błażejczyk-Majka (2016): Polskie gospodarstwa mleczne w rankingu efektywności technicznej gospodarstw unijnych z wykorzystaniem modelu SE-CCR. Problemy Rolnictwa Światowego, 16 (XXXI), 3, 20–34.
2015:
 Lucyna Błażejczyk-Majka (2015): Ziemie Zachodnie we współczesnej gospodarce polskiej: analiza statystyczna na przykładzie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. [w:] Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą – spotkanie VIII. Pod red. T. Głowiński, K. Popiński. Wydawnictwo GAJT, 255-272.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2015): On a Combined Estimation of Technical Efficiency and Application to Agriculture. Agricultural Economics. Agric.Econ – Czech, 61, 2015 (10), 441–449; doi: 10.17221/72/2014-AGRICECON.
 Paweł Boczar, Lucyna Błażejczyk-Majka (2015): Characteristics of vegetable oil consumers in Poland in a view of sustainable consumption principles. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 14 (3), 15–26.
 Lucyna Błażejczyk-Majka (2015): Interwencjonizm a wolny rynek w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Optimum. Studia ekonomiczne. 1 (73) 2015, 110-123 DOI: http://hdl.handle.net/11320/3063
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2015): Zmiany w specjalizacji gospodarstw starych i nowych krajów członkowskich UE. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 15 (XXX) z. 2, 5-15.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2015): Concentration and productivity of livestock and mixed farms in new and old EU member states. A regional level approach. Journal of Central European Agriculture 16(1), 159-176, DOI: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/16.1.1558
2014:
 Lucyna Błażejczyk-Majka (2014): Współczesne źródła informacji – Bank Światowy. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 74, 271-278.
 Paweł Boczar, Lucyna Błażejczyk-Majka (2014): Płeć jako czynnik determinujący zachowania konsumenckie na rynku tłuszczów roślinnych. Marketing i Rynek, 6, 66-85 (artykuł na płycie CD).
2013:
 Lucyna Błażejczyk-Majka (2013): Współczesne źródła informacji – FADN. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 73, 345-354.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala, Krzysztof Maciejewski (2013): Do field crop farms and mixed farms of EU members improve productivity at the same rate? Journal of Central European Agriculture, 14(2), 229-242.
2012:
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Roman Macyra (2012): „Nieprzemysłowa” bogata Wielkopolska 1956-1970: uwagi wstępne. [w:] Z dziejów przemysłu po 1945 roku VII, 2. Pod red. E. Kościk i R. Klementowskiego. Wydawnictwo GAJT. Wrocław, 197-212.
 Lucyna Błażejczyk-Majka (2012): Współczesne źródła informacji – Eurostat. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 72, 321-324.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2012): Labour force as a factor improving efficiency of agricultural economic activity in the EU. Studia Historiae Oeconomicae 30. Pod red. R. Macyry. Instytut Historii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 71-91.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala, Krzysztof Maciejewski (2011): Productivity and efficiency of large and small field crop farms and mixed farms of old and new EU regions. Agricultural Economics 58, 2011 (2), 61-67.
2011:
 Zbyszko Lubiewski, Paweł Boczar, Lucyna Błażejczyk-Majka, Hanna Śmigielska, Grażyna Lewandowicz (2011): Tłuszcz kanałowy jako potencjalny surowiec do produkcji biodiesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych [w:] Towaroznawstwo żywności w zapewnieniu potrzeb konsumenta. Pod red. B. Pachołek, M. Małecka. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Zeszyty naukowe 206, 244-253.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2011): Estymacja efektywności technicznej: podejście kombinowane. Quantitative Methods in Economics (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych), XII/2, 80-90.
 Paweł Boczar, Lucyna Błażejczyk-Majka (2011): Competitiveness for space between cereals and crops. Acta Scientiarum Polonorum, seria Oeconomia, 10 (2) 2011, 5–17.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala, Krzysztof Maciejewski (2011): Data Envelopment Analysis in Estimation of Technical Efficiency Change of Regional Agriculture Production EU, 1989-2007. Journal of Mathematics and System Science 1/1, 43-51.
 Przemysław Pluciński, Lucyna Błażejczyk-Majka (2011): Orientacje egalitarne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Społeczeństwa Europy Środkowo- Wschodniej.Projekt EUREQUAL. Pod red. K. Podemskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznań, 293-328.
 Regina Pacanowska, Lucyna Błażejczyk-Majka (2011): Tradycja i nowoczesność. Bilans zmian w polskim sektorze bankowości spółdzielczej [w:] Oblicza polskiej modernizacji Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej. Pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego i A. Szczepańskiej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 231-251.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2011): Efektywność produkcji rolniczej na obszarze Unii Europejskiej w latach 1989-2007. Problemy Rolnictwa Światowego, 11 (XXVI). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 28–38.
2010:
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2010): Estymacja kombinowana granicznej funkcji produkcji [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Tom XI/2. Pod red. B. Borkowski. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki. Katedra Ekonometrii i Statystyki. Warszawa, 71-91.
2009:
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2009): Economic efficiency of crop production in France by DEA, 1989-2006. Polish Journal of Environmental Studies. vol. 18, No. 5B. 2009. 35-40.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Regina Pacanowska (2009): Banki spółdzielcze w Wielkopolsce. Rola i miejsce w gospodarce regionu [w:] Pieniądz i banki w Wielkopolsce. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce. Tom I. Pod red. W. Garbaczewski, R. Macyra. Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu. Poznań, 327-348.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2009): Ekonometryczna weryfikacja podstaw teorii indukowanego rozwoju w sektorze rolnictwa wybranych krajów UE. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań.
2008:
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Krzysztof Maciejewski (2008): Wyposażenie w czynniki wytwórcze oraz efektywność ich wykorzystania w gospodarstwach UE. Problemy Rolnictwa Światowego, 4 (XIX). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 42–52.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala, Krzysztof Maciejewski (2008): Employment and labour efficiency in Agriculture of EU, 2004. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics 11, 3, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ISSN 1505-0297, avaible online: http://www.ejpau.media.pl/volume11/issue3/art-08.html.
2007:
 Radosław Kala, Lucyna Błażejczyk-Majka, Krzysztof Maciejewski (2007): Efektywność wykorzystania czynników wytwórczych w rolnictwie UE [w:] Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, pod red. A. Mickiewicza. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, 202-207.
2006:
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala, Krzysztof Maciejewski (2006): Substitution of production factors in the agricultural sector of selected EU countries, 1980–2002. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, 9, 3: http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue3/art-05.html.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2006): Estymacja udziałów metodą regresji grzbietowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 60, 35–44.
 Krzysztof Maciejewski, Lucyna Błażejczyk-Majka (2006): Competitiveness of agricultural farm in the Wielkopolskie province [w:] The chosen problems of effectiveness of restructuring, Wydawnictwo Kreos, Szczecin-Poznań, 117–125.
2005:
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2005): The effect of technical change in French agriculture, 1980–1999. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, 8, 3, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ISSN 1505-0297, avaible online: http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue3/art-02.html.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2005): Produktywność i dochodowość rolnictwa polskiego i dotychczasowych członków Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, BTN, Seria B, 57, 41–47.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2005): Estymacja elastyczności substytucji na przykładzie rolnictwa francuskiego w latach 1980–2000. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 92, 20–29.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2005): Metody analizy skupień do charakterystyki użytków rolniczych wybranych państw unijnych i Polski. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 7/5, 5–10.
2004:
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2004): Porównanie zasobów siły roboczej rolnictwa polskiego i krajów UE w latach 1990–99. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 5, 10–15.
 Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2004): Wpływ postępu technicznego na zmiany w produktywności i substytucji czynników produkcji rolnictwa francuskiego latach 1980–1999. Ujęcie sektorowe. Acta Scientiarum Polonorum, seria Oeconomia, 3 (2), 5–15.

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE/CONFERENCE PRESENTATIONS

 09/2016 Pobierowo: Opis i miara. Metody, techniki i narzędzia w historycznych badaniach społecznych, demograficznych i gospodarczych, referat: Zastosowanie metod wielowymiarowych w ocenie zróżnicowania regionalnego Polski.
 06/2016 Białystok: Historia, zacofanie, rozwój. 1050 lat polskiej państwowości i gospodarki, referat: Weryfikacja ekonometryczna teorii zaborów na przykładzie współczesnych danych społeczno-gospodarczych.
 04/2016 Poznań: Polska Ludowa – przestępczość gospodarcza w warunkach systemu nakazowo-rozdzielczego, referat: Przestępczość gospodarcza w PRL w świetle statystyki GUS (razem z prof. dr hab. Romanem Macyrą).
 06/2015 Warszawa – Rogów: Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, referat: Zmiany strukturalne w rolnictwie starych i nowych krajów członkowskich UE. Podejście regionalne (razem z prof. dr hab. Radosławem Kalą).
 06/2015 Stronie Śląskie: Kresy wschodnie – kresy zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, referat: Kresy zachodnie we współczesnej gospodarce polskiej: analiza statystyczna na przykładzie województw lubuskiego o zachodniopomorskiego.
 12/2014 Poznań: Zrównoważona konsumpcja a strategie marketingowe przedsiębiorstw.
 11/2014 Kraków: Pieniądz i banki w Małopolsce, referat: Współczesna bankowość spółdzielcza w Małopolsce jako przykład bankowości spółdzielczej wielkiego formatu.
 06/2014 Białystok: Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie ładu społeczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014, referat: Interwencjonizm czy liberalizm? Rolnictwo krajów Europy Środkowo-Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Analiza historyczna z perspektywy ekonomisty.
 11/2013 Nitra: 8th International Conference of Journal of Central European Agriculture: The role of animal production in rural development in the region of Central and Eastern Europe, referat: Specialization of livestock farms in EU and change of their efficiency, 2004-2009.
 01/2013 Poznań: Pieniądz i banki na Pomorzu, referat: Spółdzielczość bankowa jako czynnik determinujący rozwój regionu pomorskiego.
 08/2011 Zurich: EAAE 2011 Congress: Change and Uncertainty Challenges for Agriculture, Food and Natural Resources, sesja posterowa i krótki referat: Do field crop farms and mixed farms of old and new EU members improve productivity at the same rate? A regional level approach (razem z prof. Radosławem Kalą oraz Krzysztofem Maciejewskim).
 06/2011 Warszawa: Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, referat: Estymacja kombinowana granicznej funkcji produkcji (razem z prof. Radosławem Kalą).
 06/2010 Praga: International Conference on Robust Statistics at University of Economics, referat: Data Envelopment Analysis in Estimation of Efficiency Change of Regional Agriculture Production EU, 1989-2007 (razem z prof. Radosławem Kalą oraz Krzysztofem Maciejewskim).
 06/2009 Łódź: Quantitative Methods in Economics QME’2009, referat: Economic efficiency of crop production in France by DEA, 1989-2006 (razem z prof. Radosławem Kalą).
 05/2009 Szczecin: Oblicza polskiej modernizacji. Bilans transformacji systemowej III Rzeczpospolitej, referat: Tradycja i nowoczesność. Bilans zmian w polskim sektorze bankowości spółdzielczej (razem z dr Reginą Pacanowską).
 11/2008 Warszawa: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa polski w ramach Unii Europejskiej, referat.: Wyposażenie w czynniki wytwórcze oraz efektywność ich wykorzystania w gospodarstwach UE (razem z dr Krzysztofem Maciejewskim).
 11/2008 Poznań: Pieniądz i banki w Wielkopolsce, referat: Banki Spółdzielcze w Wielkopolsce. Rola i miejsce w gospodarce regionu (razem z dr Reginą Pacanowską).