Zasady recenzowania

Recenzowanie nadesłanych artykułów ma charakter dwustopniowy. Na pierwszym etapie artykuł podlega wstępnej ocenie redakcyjnej, głównie pod katem wymogów formalnych i zgodności z tematyką czasopisma. Po zyskaniu oceny pozytywnej artykuł jest przekazywany do recenzentów zewnętrznych. Do oceny każdej publikacji naukowej powoływanych jest co najmniej 2 niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji. Recenzentowi nie ujawnia się autora lub autorów recenzowanej publikacji naukowej (double-blind review process). W szczególnej sytuacji dopuszcza się recenzowanie w systemie single-blind review process.

W recenzji ocenie podlega: zgodność podjętej tematyki z profilem czasopisma, sformułowanie celu badawczego i tezy badawczej, nowatorstwo opracowania, realizacja założonego celu, zastosowana metodologia, poprawność redakcyjna i językowa, kompletność bibliografii oraz konkluzje i ich związek z celem i tezą. Pisemna recenzja publikacji naukowej zawiera wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia publikacji do wydania albo jej odrzucenia.

W sytuacji, w której artykuł otrzyma jedną negatywną recenzję, redaktor podejmuje decyzję o powołaniu trzeciego recenzenta lub odrzuceniu artykułu. Dwie negatywne recenzje kwalifikują artykuł do odrzucenia. Integralną część procedury recenzowania stanowi sprawdzenie tekstu w systemie antyplagiatowym oraz analiza dotycząca zachowania przez autora wymaganych przez SHO zasad etyki naukowej. Ujawnienie plagiatu lub zachowań nieetycznych stanowi podstawę do odrzucenia tekstu na etapie prac redakcyjnych lub wycofania tekstu z druku.

Formularz recenzyjny: Download pdf file