DANE NAUKOWE/PROFESSIONAL APPOINTMENTS
stopień naukowy/degree: doktor
stanowisko/position: adiunkt w Zakładzie Historii Gospodarczej UAM

KONTAKT/CONTACT
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań
Zakład Historii Gospodarczej/Department of Economics History
61-614 Poznań ul. Umultowska 89D; pokój/room – 3.140
tel./phone: (+48) 61 829 1526
e-mail: majkal@amu.edu.pla>

GODZINY DYŻURÓW/VISITING HOURS [pokój/room – 3.140]
wtorek/Tuesday: 10:00-11:00
środa/Wednesday: 15:00-16:00 [w okresie przerwy wakacyjnej kontakt pod adresem e-mailowym/in leave time by e-mail contact]

EDUKACJA/EDUCATION
2007 – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonometrii/PhD in Economics: Weryfikacja podstaw indukowanego rozwoju w sektorze rolnictwa wybranych krajów Unii Europejskiej – promotor/PhD advisor: prof. dr hab. Radosław Kala

2002 – magister ekonomii/Master of Economics: Metody taksonomiczne w ocenie stopnia dostosowania rolnictwa polskiego do rolnictwa UE – promotor/Master advisor: prof. dr hab Radosław Kala

2009–2010 – studia podyplomowe: menadżer projektów badawczych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki/post-graduate course Menadżer of Research Projects, Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University in Poznań

2004–2005 – studia podyplomowe z matematyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki/post-graduate course of Mathematics, Faculty of Mathematics and Computer Science, Adam Mickiewicz University in Poznań

1998-2000 – Dwuletnie Studium Przygotowania Pedagogicznego, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu/Post-graduate course of Pedagogical Background, August Cieszkowski Agricultural Academy in Poznań

1997-2002 – studia magisterskie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Rolniczy – kierunek ekonomia gospodarki żywnościowej/study in August Cieszkowski Agricultural Academy in Poznań

ZATRUDNIENIE/EMPLOYMENT
2007-obecnie/present –Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2006-2007 – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu/ August Cieszkowski Agricultural Academy in Poznań

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE/INTEREST
Efektywność rolnictwa unijnego/ economic efficiency of agricultural in EU

Historia gospodarcza po II wojnie światowej / History of economics

Współczesne źródła informacji / contemporary sources of information

Metody ilościowe w badaniach historycznych/ quantitative methods in historical research

DYDAKTYKA/TEACHING

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Polityka gospodarcza – analiza rynkowa
 • Statystyka
 • Polityki UE
 • Krajowe i zagraniczne instytucje gospodarcze;
 • Mikroekonomia- ćwiczenia
 • Makroekonomia-ćwiczenia
 • Współczesne źródła informacji
 • Marketing społeczno-gospodarczy
 • Modelowanie procesów społeczno gospodarczych
 • Metody ilościowe w warsztacie historyka

PUBLIKACJE/PUBLISHED
[wybór/choice]

 • 2015:
 • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2015): Concentration and productivity of livestock and mixed farms in new and old EU member states. A regional level approach, Journal of Central European Agriculture 16(1), 159-176, DOI: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/16.1.1558
 • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2015): Zmiany w specjalizacji gospodarstw starych i nowych krajów członkowskich UE, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 15 (XXX) z. 2, 5-15.
 • Lucyna Błażejczyk-Majka (2015): Interwencjonizm a wolny rynek w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Optimum. Studia Ekonomiczne. 1 (73) 2015, 110-123, DOI: http://hdl.handle.net/11320/3063
 • Paweł Boczar, Lucyna Błażejczyk-Majka (2015): Characteristics of vegetable oil consumers in Poland in a view of sustainable consumption principles, Acta Sci. Pol., Oeconomia, 14 (3), 15–26.
 • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2015): On a Combined Estimation of Technical Efficiency and Application to Agriculture, Agricultural Economics. Agric.Econ – Czech, 61, 2015 (10), 441–449, DOI: 10.17221/72/2014-AGRICECON.
 • Lucyna Błażejczyk-Majka (2015): Ziemie Zachodnie we współczesnej gospodarce polskiej: analiza statystyczna na przykładzie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. w: „Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów”, pod red. T. Głowińskiego, Wrocław 2015.
 • 2014:
  • Paweł Boczar, Lucyna Błażejczyk-Majka (2014): Płeć jako czynnik determinujący zachowania konsumenckie na rynku tłuszczów roślinnych, Marketing i rynek, 6, 66-85 (artykuł na płycie CD).
  • Lucyna Błażejczyk-Majka (2014): Współczesne źródła informacji – Bank Światowy. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 74, 271-278.
 • 2013:
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala, Krzysztof Maciejewski (2013): Do field crop farms and mixed farms of EU members improve productivity at the same rate? Journal of Central European Agriculture, 14(2), 229-242.
  • Lucyna Błażejczyk-Majka (2013): Współczesne źródła informacji – FADN, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 73, 345-354.
 • 2012:
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2012): Labour force as a factor improving efficiency of agricultural economic activity in the EU, Studia Historiae Oeconomicae 30, 71-91.
  • Lucyna Błażejczyk-Majka (2012): Współczesne źródła informacji – Eurostat, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 72, 321-324.
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Roman Macyra (2012): „Nieprzemysłowa” bogata Wielkopolska 1956-1970: uwagi wstępne. w: „Z dziejów przemysłu po 1945 roku”, pod red. E. Kościk i R. Klementowskiego, Wydawnictwo GAJT, Wrocław, 197-212.
 • 2011:
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2011): Efektywność produkcji rolniczej na obszarze Unii Europejskiej w latach 1989-2007. Problemy Rolnictwa Światowego, 11 (XXVI). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 28–38.
  • Regina Pacanowska, Lucyna Błażejczyk-Majka (2011): Tradycja i nowoczesność. Bilans zmian w polskim sektorze bankowości spółdzielczej. w: „Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej”, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego i A. Szczepańskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  • Przemysław Pluciński, Lucyna Błażejczyk-Majka (2011): Orientacje egalitarne w 13 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. w: „Społeczeństwa Europy Środkowo- Wschodniej. Projekt EUREQUAL”, pod red. K. Podemskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 293-328.
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala, Krzysztof Maciejewski (2011): Data Envelopment Analysis in Estimation of Technical Efficiency Change of Regional Agriculture Production EU, 1989-2007, Journal of Mathematics and System Science 1, 1, 43-51.
  • Paweł Boczar, Lucyna Błażejczyk-Majka (2011): Competitiveness for space between cereals and crops, Acta Scientiarum Polonorum, seria Oeconomia, 10 (2) 2011, 5–17.
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2011): Estymacja efektywności technicznej: podejście kombinowane, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych XII, 2., Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 80-90.
  • Zbyszko Lubiewski, Paweł Boczar, Lucyna Błażejczyk-Majka, Hanna Śmigielska, Grażyna Lewandowicz (2011): Tłuszcz kanałowy jako potencjalny surowiec do produkcji biodiesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych), Towaroznawstwo żywności w zapewnieniu potrzeb konsumenta, pod red. B. Pachołek, M. Małecka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 206, 244-253.
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala, Krzysztof Maciejewski (2011): Productivity and efficiency of large and small field crop farms and mixed farms of old and new EU regions, Agricultural Economics 58, 2011 (2), 61-67.
 • 2010:
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2010): Estymacja kombinowana granicznej funkcji produkcji, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Tom XI/2. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 71-91.
 • 2009:
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2009): Ekonometryczna weryfikacja podstaw teorii indukowanego rozwoju w sektorze rolnictwa wybranych krajów UE. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań.
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Regina Pacanowska (2009): Banki spółdzielcze w Wielkopolsce. Rola i miejsce w gospodarce regionu. w: „Pieniądz i banki w Wielkopolsce. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce”. Tom I, pod red. W. Garbaczewski, R. Macyra. Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu. Poznań, 327-348.
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2009): Economic efficiency of crop production in France by DEA, 1989-2006. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 18, No. 5B, 2009, 35-40.
 • 2008:
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala, Krzysztof Maciejewski (2008): Employment and labour efficiency in Agriculture of EU, 2004; Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics 11, 3: http://www.ejpau.media.pl/volume11/issue3/art-08.html.
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Krzysztof Maciejewski (2008): Wyposażenie w czynniki wytwórcze oraz efektywność ich wykorzystania w gospodarstwach UE. Problemy rolnictwa Światowego, 4 (XIX). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 42–52.
 • 2007:
  • Radosław Kala, Lucyna Błażejczyk-Majka, Krzysztof Maciejewski (2007): Efektywność wykorzystania czynników wytwórczych w rolnictwie UE. w: „Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego”, pod red. A. Mickiewicza. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, 202-207.
 • 2006:
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala, Krzysztof Maciejewski (2006): Substitution of production factors in the agricultural sector of selected EU countries, 1980–2002. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, 9, 3: http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue3/art-05.html.
  • Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2006): Estymacja udziałów metodą regresji grzbietowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 60, 35–44.
  • Krzysztof Maciejewski, Lucyna Błażejczyk-Majka (2006): Competitiveness of agricultural farm in the Wielkopolskie province. w: The chosen problems of effectiveness of restructuring, Wydawnictwo Kreos, Szczecin-Poznań, 117–125.

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE/CONFERENCE PRESENTATIONS

 • 09/2016 Pobierowo: Opis i miara. Metody, techniki i narzędzia w historycznych badaniach społecznych, demograficznych i gospodarczych, referat: Zastosowanie metod wielowymiarowych w ocenie zróżnicowania regionalnego Polski.
 • 06/2016 Białystok: Historia, zacofanie, rozwój. 1050 lat polskiej państwowości i gospodarki, referat: Weryfikacja ekonometryczna teorii zaborów na przykładzie współczesnych danych społeczno-gospodarczych.
 • 04/2016 Poznań: Polska Ludowa – przestępczość gospodarcza w warunkach systemu nakazowo-rozdzielczego, referat: Przestępczość gospodarcza w PRL w świetle statystyki GUS (razem z prof. dr hab. Romanem Macyrą).
 • 06/2015 Warszawa – Rogów: Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, referat: Zmiany strukturalne w rolnictwie starych i nowych krajów członkowskich UE. Podejście regionalne (razem z prof. dr hab. Radosławem Kalą).
 • 06/2015 Stronie Śląskie: Kresy wschodnie – kresy zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, referat: Kresy zachodnie we współczesnej gospodarce polskiej: analiza statystyczna na przykładzie województw lubuskiego o zachodniopomorskiego.
 • 12/2014 Poznań: Zrównoważona konsumpcja a strategie marketingowe przedsiębiorstw.
 • 11/2014 Kraków: Pieniądz i banki w Małopolsce, referat: Współczesna bankowość spółdzielcza w Małopolsce jako przykład bankowości spółdzielczej wielkiego formatu.
 • 06/2014 Białystok: Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie ładu społeczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014, referat: Interwencjonizm czy liberalizm? Rolnictwo krajów Europy Środkowo-Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Analiza historyczna z perspektywy ekonomisty.
 • 12/2013 Poznań: Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych. Stan i perspektywy rozwoju.
 • 11/2013 Nitra: 8th International Conference of Journal of Central European Agriculture: The role of animal production in rural development in the region of Central and Eastern Europe, referat: Specialization of livestock farms in EU and change of their efficiency, 2004-2009.
 • 01/2013 Poznań: Pieniądz i banki na Pomorzu, referat: Spółdzielczość bankowa jako czynnik determinujący rozwój regionu pomorskiego.
 • 08/2011 Zurich: EAAE 2011 Congress: Change and Uncertainty Challenges for Agriculture, Food and Natural Resources, sesja posterowa i krótki referat: Do field crop farms and mixed farms of old and new EU members improve productivity at the same rate? A regional level approach (razem z prof. Radosławem Kalą oraz Krzysztofem Maciejewskim).
 • 06/2011 Warszawa: Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, referat: Estymacja kombinowana granicznej funkcji produkcji (razem z prof. Radosławem Kalą).
 • 06/2010 Praga: International Conference on Robust Statistics at University of Economics, referat: Data Envelopment Analysis in Estimation of Efficiency Change of Regional Agriculture Production EU, 1989-2007 (razem z prof. Radosławem Kalą oraz Krzysztofem Maciejewskim).
 • 06/2009 Łódź: Quantitative Methods in Economics QME’2009, referat: Economic efficiency of crop production in France by DEA, 1989-2006 (razem z prof. Radosławem Kalą).
 • 05/2009 Szczecin: Oblicza polskiej modernizacji. Bilans transformacji systemowej III Rzeczpospolitej, referat: Tradycja i nowoczesność. Bilans zmian w polskim sektorze bankowości spółdzielczej (razem z dr Reginą Pacanowską).
 • 11/2008 Warszawa: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa polski w ramach Unii Europejskiej, referat.: Wyposażenie w czynniki wytwórcze oraz efektywność ich wykorzystania w gospodarstwach UE (razem z dr Krzysztofem Maciejewskim).
 • 11/2008 Poznań: Pieniądz i banki w Wielkopolsce, referat: Banki Spółdzielcze w Wielkopolsce. Rola i miejsce w gospodarce regionu (razem z dr Reginą Pacanowską).