DANE NAUKOWE/PROFESSIONAL APPOINTMENTS
stopień naukowy/degree: doktor
stanowisko/position: adiunkt w Zakładu Historii Gospodarczej UAM

KONTAKT/CONTACT
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań
Zakład Historii Gospodarczej/Department of Economics History
61-614 Poznań ul. Umultowska 89D; pokój/room – 3.141
tel./phone: (+48) 61 829 1527
e-mail: jaroszyk@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW/VISITING HOURS [pokój/room – 3.141]
wtorek/Tuesday: 10:00-11:00
czwartek/Thursday: 11:00-12:00 [w okresie przerwy wakacyjnej kontakt pod
adresem e-mailowym/in leave time by e-mail contact]

EDUKACJA/EDUCATION
2006 – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

2004-2005- Studia Podyplomowe Administracji Europejskiej na Wydziale Nauk Społecznych UAM

2001 –magister prawa , Wydział Prawa i Administracji UAM

ZATRUDNIENIE/EMPLOYMENT
2007-2009 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2010-obecnie/present – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE/INTEREST
Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania mediów w Polsce i na świecie

Historia mediów

Problematyka nacjonalizacji i reprywatyzacji

NAJNOWSZE BADANIA/RECENT RESEARCH
historia ustawodawstwa prasowego Hiszpanii

DYDAKTYKA/TEACHING

 • Ochrona Własności Intelektualnej
 • Wstęp do nauki o prawie
 • Prawo Pracy
 • Publiczne i Prywatne Prawo Gospodarcze
 • Prawo oświatowe
 • Instytucje i Porządek Unii Europejskiej
 • Zamówienia Publiczne
 • Prawo administracyjne
 • System Ubezpieczeń Społecznych

PUBLIKACJE/PUBLISHED
[wybór/choice]

 • 2015:
 • Artykuł 18 ustawy o radiofonii i telewizji na przestrzeni 20 lat obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji. w Polityka medialna w Polsce. Bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji.(współautor Bagieńska-Masiota Aleksandra) , red.: Barańska Marzena, Balczyńska-Kosman Alina, Balcerek-Kosiarz Marta, Duda Krzysztof, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM (2015), Str. 129-145,
 • Nieruchomości poniemieckie w świetle powojennych aktów prawnych i orzecznictwa w Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, red. T. Głowiński, Wrocław 2015. , Wydawnictwo GAJT i Autorzy (2015), Str. 99-110,
 • 2014:
  • Politicians’Right to Privacy Online. Polish and Internacional Protecion Standards. Selected Issues, (współautor Bagieńska-Masiota Aleksandra), Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon”, Issue IX (2014), str. 293-320,
  • Psychosocial and legal aspects of oncological treatment in patients with cognitive impairment, (współautorzy Kuśnierkiewicz Maria, Kędziora Justyna, Nowak-Jaroszyk Monika), Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, vol. 19 nr 3 (2014), str. 154-167
 • 2012:
  • Od dyktatury do demokracji: ewolucja systemu wyborczego Hiszpanii, Przegląd Politologiczny nr 2/2012, ISNN 1426-8876,
 • 2011:
  • Między lewicowym a prawicowym autorytaryzmem: instytucja cenzury w PRL i frankistowskiej Hiszpanii, w: „Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989”, red. K. Stępniaka i M. Rajewskiego, Lublin 2011, ss. 35-51
 • 2010:
  • Wolność wypowiedzi i prawo do informacji jako fundament społeczeństwa demokratycznego: analiza ustawodawstwa hiszpańskiego, w: „Współczesne oblicza demokracji”, red. D. Gizicka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 231-244
  • Prawdziwość informacji i konsekwencje jej braku w ustawodawstwie hiszpańskim, w: „Czy istnieje IV władza? Wolność prasy w teorii i praktyce”, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 354-370
 • 2008:
  • System medialny Hiszpanii, w: „Wybrane zagraniczne systemy medialne”, red. J. Adamowski, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 175–217
  • Ustawa prasowa z 1966r. i prasa w ostatnich latach frankizmu- krok ku demokratyzacji rynku mediów, w: „Polityka i media”, red. J. Sobczak, B. Hordecki, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2008, s. 253–267
  • Idea Wspólnego Europejskiego Domu a egoizmy narodowe i regionalne: przykład Hiszpanii w: „Środkowoeuropejskie studia polityczne. Tom 2”, red. J. Sobczak, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2008, s. 289-303
 • 2005:
  • Ochrona dóbr osobistych czy ograniczenie wolności słowa? Analiza ustawodawstwa hiszpańskiego w: „Kulturowe instrumentarium wolności. Etyka i prawo”, red. R. Paradowski, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2005, s. 239-247
 • 2004:
  • Prawo do informacji i jego gwarancje w Konstytucji Hiszpanii, w: „Media i dziennikarstwo na przełomie stuleci. Wybrane zagadnienia”, red. W. Cisak, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2004, s. 121–131.
 • 2003:
  • Prawnoautorska ochrona postaci fikcyjnej w filmie, w: „W kręgu mediów i polityki”, red. D. Piontek, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2003, s. 191–209.
  • Regionalizacja Hiszpanii po 1975r.- szanse i zagrożenia tożsamości Basków hiszpańskich [w:] Andrzejewska B., Matejczuk J., Podlas K., Wojnarowski M. (red.), Kim jestem? Perspektywy tożsamości. Kultura, media, społeczeństwo, Bogucki Wydawnictwo Naukowe , Poznań 2003, s. 30-41

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE/CONFERENCE PRESENTATIONS

 • 2015.05.22-24 Wrocław, konferencja „Kresy Wschodnie – Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów”, wystąpienie p.t. Nieruchomości poniemieckie w świetle powojennych aktów prawnych i orzecznictwa.
 • 2015.10.08-9 Gołuchów, konferencja „Las i historia”, wystąpienie p.t. Status prawny lasów znacjonalizowanych po II wojnie światowej w świetle orzecznictwa sądów polskich.
 • 2013.10.23 Poznań, konferencja „Polityka medialna w Polsce- bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji”, wystąpienie p.t. Artykuł 18 ustawy o radiofonii i telewizji na przestrzeni 20 lat obowiązywania ustawy o TV.
 • 2012.02.2-3 Słubice, konferencja „Europa XXI wieku. „Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Diagnozy, rozwiązania i scenariusza na przyszłość”. Wygłoszony referat: „Bez domu, bez pracy, bez dochodu, bez strachu”: bunt młodych w obliczu kryzysu gospodarczego w Hiszpanii.
 • 2012.04.8 Poznań, konferencja „Przestrzeń publiczna, przestrzeń prywatna, przestrzeń kobieca”. Wygłoszony referat: „Aktywność kobiet w funkcjonowaniu nowych ruchów społecznych: przykład Hiszpanii”.
 • 2010.09.7-8 Lublin, konferencja „Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989”. Wygłoszony referat: Między lewicowym a prawicowym autorytaryzmem: instytucje cenzury w PRL i frankistowskiej Hiszpanii.
 • 22-23.IV.2010.04.22-23 Słubice, konferencja „Ewolucja systemu politycznego. Nowe wyzwania, nowe szanse, nowe zagrożenia”. Wygłoszony referat: Od dyktatury do demokracji: ewolucja systemu wyborczego Hiszpanii.
 • 2009.03.16 Warszawa, konferencja „Czy istnieje IV władza?”. Wygłoszony referat: Problemy prawa prasowego Hiszpanii.
 • 2009.05.21-22 Rytro k. Nowego Sącza, konferencja „Wolność i demokracja: uniwersalne wartości czy polityczna poprawność?”. Wygłoszony referat: Wolność wypowiedzi i prawo do informacji jako fundament społeczeństwa demokratycznego: analiza ustawodawstwa hiszpańskiego.
 • 2009.05.14015 Kraków, konferencja „Prawda w mediach- między ideałem a iluzją?”. Wygłoszony referat: Prawdziwość informacji i konsekwencje jej braku w ustawodawstwie hiszpańskim
 • 2008.04.9-11 Toruń, konferencja „Nowe media- stan obecny i możliwości rozwoju”. Wygłoszony referat: Ewolucja prawnej koncepcji zawodu dziennikarza w Hiszpanii.
 • 2008.31.01-01.02 Poznań, konferencja „Prawo prasowe: wyzwania- miraże- rzeczywistość”. Wygłoszony referat: Klauzula sumienia jako gwarancja niezależności dziennikarzy w Hiszpanii.
 • 2007.06.5-6 Toruń, konferencja „Nowe media- stan obecny i możliwości rozwoju”. Wygłoszony referat: Hiszpańska prasa drukowana a nowe media: konkurencja czy symbioza?
 • 2006.02.2-3 Słubice, konferencja „Europa XXI wieku. Między idealizmem a realizmem”. Wygłoszony referat: Idea Wspólnego Europejskiego Domu a egoizmy narodowe i regionalne. Przykład Hiszpanii.
 • 2003.05.29-30 Poznań, konferencja „Prawo. Prasa. Internet. Kulturowe instrumentarium wolności.”. Wygłoszony referat: Ochrona dóbr osobistych czy ograniczenie wolności słowa? Analiza ustawodawstwa hiszpańskiego.
 • 2003.03.25-26 Słubice, konferencja „Między Europą a zaściankiem. (Integracyjna i dezintegracyjna rola prasy lokalnej, związków wyznaniowych, partii politycznych, organów administracji państwowej, podmiotów gospodarczych w kształtowaniu świadomości lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej)”. Wygłoszony referat: Polityka zagraniczna Hiszpanii po 1975 roku- wyjście z izolacji międzynarodowej czy kontynuacja przemian?.
 • 2002.04.18-19 Poznań, konferencja Seminarium Naukowego Doktorantów WNS UAM „Kim jestem? Perspektywy tożsamości”. Wygłoszony referat: Regionalizacja Hiszpanii po 1975r.- szanse i zagrożenia tożsamości Basków hiszpańskich.