WIZJA

Poszukiwanie myśli wyjaśniającej sens współczesnej cywilizacji w jej społecznym i gospodarczym wymiarze i jej prezentacja w wymiarze uniwersyteckiej edukacji i dialogu naukowego, który realizować pragniemy na kluczowych polach naszej działalności obejmujących:

 • pogłębione badania nad poszukiwaniem odpowiedzi na współczesne problemy cywilizacji w kontekście interdyscyplinarnych, międzyśrodowiskowych badań naukowych w obszarze, historii gospodarczej, ekonomii, socjologii i uwarunkowań kulturowych,
 • stworzenie płaszczyzny interdyscyplinarnych studiów uniwersyteckich – socjoekonomika i historyczno-ekonomicznych
 • uczynienie ze Studia Historiae Oeconomicae liczącego się w skali krajowej i pozytywnie odbieranego międzynarodowo, czasopisma prezentującego wyniki prac naukowych krajowych ośrodków naukowych i płaszczyzny wymiany poglądów pomiędzy krajowymi i zagranicznymi uczonymi.

MISJA

Wyobrażenie o naszym rozumieniu tego fragmentu nauki, który stanowi przedmiot naszych zainteresowań realizujemy koncentrując się na działaniach zarówno twórczo-kreatywnych, studyjnych i dostosowawczych w nauce i dydaktyce. Świadomość ciągle zmieniającym się okoliczności w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym krajowego szkolnictwa wyższego, jest inspiracją do pozostawania w stałym i na bieżąco modyfikowanym dialogu ze zmieniającymi się społeczno-ekonomicznymi potrzebami dynamicznie przekształcającego się otoczenia. Wskazanie trwałych i korzystnych relacji pomiędzy historią gospodarczą a ekonomią społeczną, zarówno w wymiarze naukowym i praktycznym, czy to poprzez przywrócenie edukacji w zakresie ekonomii właściwych proporcji pomiędzy zakresem stosowanej matematyki a humanistycznymi przesłankami wyborów ekonomicznych. Przywrócenie znaczenia czasu i historycznej perspektywy dla współczesnego wykładu o wszystkich wymiarach – politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych – naszej rzeczywistości, celem którego powinna być szeroka tolerancja, niepewność i powściągliwość w formułowaniu jakichkolwiek końcowych ocen i szacunek wobec innych nauk.

 • Dbałość o wzrost pozycji naszego Zakładu w oparciu o już posiadany potencjał intelektualny i doświadczenie naszych pracowników, wzmacnianie naszej pasji badawczej, czemu służy rozszerzanie grona naszego zespołu o przedstawicieli innych dyscyplin naukowych – ekonomii, socjologii i prawa, rozwijanie współpracy ze grupą stałych i nowych współpracowników – z psychologii, geografii, filologii. Celem jest utrzymanie pozytywnego napięcia mającego na celu tworzenie nowych wartości naukowych – inspirującej myśli i budowanie atrakcyjnej oferty dydaktycznej, nakierowanej na wysoką jakość przekazywanej wiedzy i użyteczność dostarczanych umiejętności i narzędzi zawodowych. Realizowany program dydaktyczny ma umożliwiać twórczy rozwój naszych studentów i dywersyfikację ich indywidualnych zainteresowań i kształtowanie zgodnie z zainteresowaniami.
 • Równolegle do rozwoju naukowego i stale modyfikowanej oferty dydaktycznej ukierunkowujemy nasze działania na popularyzowanie jej wyników poprzez okresowo organizowane konferencje naukowe i wydawane od przeszło 40 lat Studia Historiae Oeconomicae, nawiązujące w swoich założeniach do twórców polskiej historii gospodarczej Jana Rutkowskiego i Franciszka Bujaka.
 • Koncentrujemy się także na rozwijaniu współpracy z zakładami i katedrami o zbliżonych kompetencjach i zainteresowaniach, uczestnicząc w wymiarze instytucjonalnym lub indywidualnym w rozwijaniu swoich zainteresowań naukowych i inicjowaniu wspólnych, nowych, obszarów badawczych.

STRATEGIA

Naszą Misję wdrażamy koncentrując się na trzech zasadniczych polach – nauki, dydaktyki i popularyzacji, w tym na aktywnym udziale w toczącym się dyskursie środowiskowym we wspomnianych obszarach. Poszukiwanie i kreowanie nowych pól badawczych zarówno poprzez wielokierunkowe studia jak i przez wykorzystanie nowych metod badań, w tym poprzez próbę nadania równowagi między narracją historyczną a wnioskowaniem opartym na metodach ekonometrycznych, służyć ma powstawaniu nowej jakości i wartości.

A. NAUKA

 • Wnoszenie propozycji nowych i krytycznych ujęć i metod analizy naukowej w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
 • Wspieranie rozwoju naukowego pracowników Zakładu,
 • Poszerzanie bazy naukowej i sieci kontaktów naukowych,
 • Budowanie i umacnianie pozycji wiodącej placówki badawczej w obszarze zmian cywilizacyjnych zachodzących od 18. stulecia, w tym w zakresie ekonomii politycznej, historii gospodarczej zarówno w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
 • Inspirowanie i koordynowanie prac nad nowymi propozycjami ujęć wybranych problemów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych historii Polski [Zabory: nieudana próba integracji ziem polskich z Europą].

B. DYDAKTYKA

 • Rozwijanie i umacnianie idei studiów interdyscyplinarnych – socjoekonomiki, nieustanne dążenie do budowania pozycji dydaktycznej wśród innych kierunków i specjalności na poziomie kształcenia uniwersyteckiego,
 • Wdrażanie studiów historyczno-ekonomicznych celem przywrócenia znaczenia historii gospodarczej dla rozumienia i rozwijania problemów współczesnego świata, szczególnie w zakresie polityki i gospodarki,
 • Podkreślanie użytecznego znaczenia naszej propozycji dydaktycznej dla szans i ambicji zawodowych naszych absolwentów,
 • Rozwijanie współpracy z praktykami życia społecznego i gospodarczego,
 • Tworzenie przestrzeni do aktywnego, indywidualnego budowania potencjału wiedzy, umiejętności i relacji interpersonalnych naszych studentów.

C. DYSKURS NAUKOWY – POPULARYZACJA

 • Zaprojektowanie i wdrażanie nowej formuły naukowej SHO,
 • Organizowanie i uczestnictwo w cyklicznych konferencjach naukowych m.in. „Studia nad dziejami pieniądza i banków w Polsce” [we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu i Archiwum Państwowym w Poznaniu],
 • Badania nad przestępczością gospodarczą na ziemiach polskich, projekt realizowany we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Wielkopolsce oraz Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk,
 • Aktywny udział we Wrocławskich Spotkaniach z Historią Gospodarczą,
 • Wspieranie rozwoju naukowego doktorantów i młodych pracowników nauki [we współpracy z Pracownią Socjologii Miasta UAM].