DANE NAUKOWE/PROFESSIONAL APPOINTMENTS

stopień naukowy/degree: doktor/ PhD
stanowisko/position: adiunkt Zakładu Historii Gospodarczej UAM/ Associate Profesor in Departament of Economic History, Adam Mickiewicz University

KONTAKT/CONTACT Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań
Zakład Historii Gospodarczej/Department of Economics History
61-614 Poznań ul. Umultowska 89D; pokój/room – 3.141
tel./phone: (+48) 61 829 1527
e-mail: mgraban@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW/VISITING HOURS
[pokój/room – 3.141]
poniedziałek/Monday: 10.00-11:00
wtorek/Tuesday: 10:00-11:00 [w okresie przerwy wakacyjnej kontakt pod adresem e-mailowym/in leave time by e-mail contact]
urlop/leave: 4.07.-26.08.2016

EDUKACJA/EDUCATION
2000-2005 doktor/PhD – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/ Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (historia/history)
1995/2000 magister/MA – Akademia Bydgoska/Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (historia/history)

ZATRUDNIENIE/EMPLOYMENT
2011- obecnie/present – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań
2008-2011 – Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu/Poznań University Collage of Business
2005 – 2012– Szkoła Podstawowa nr 89 w Poznaniu/No. 89 Elementry School in Poznań
2001-2004 – Akademia Bydgoska/ Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE/INTEREST
Historia stosunków pracy/ Labor History
Historia społeczna i gospodarcza Stanów Zjednoczonych Ameryki/ U.S. Social and Economic History
Historia gospodarcza Polski XIX i XX w./ 19th and 20th century Economic History of Poland
Historia myśli ekonomicznej/History of economic thought

NAJNOWSZE BADANIA/RECENT RESEARCH
Przestępczość gospodarcza/Economic crime
Własność/property

STYPENDIA/ FELLOWSHIPS
2010 – LLP Erasmus: University of Cordoba (Spain), Karoli Gaspar University in Budapest (Hungary)
2004 – Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (Catholic University of America, Washington D.C.)/ Kościuszko Foundation Fellowship

REDAKCJA/EDITORIAL APPOINTMENTS
2015 – Sekretarz redakcji Studia Historiae Oeconomica/ Secretary of Studia Historiae Oeconomica

DYDAKTYKA/TEACHING
Cywilizacja preindustrialna XVI-XVIII w./Preindustrial Civilization 16th-18th c.
Cywilizacja industrialna XIX w. / Industrial Civilization of 19th c.
Systemy etyczne w gospodarce/ Business ethics
Mediacje i negocjacje/ Mediations and Negotiations in Business
Socjoekonomika regionalna/ Regional Socio-economy

PUBLIKACJE/PUBLISHED
[wybór/choice]

 • 2015
  • Liberalizacja czy etatyzm? Kierunki zmian polityki pracy wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. „Optimum. Studia Ekonomiczne” (Białystok) 1 (73) 2015, s. 124-136.
 • 2014
  • Transport publiczny w Poznaniu w latach sześćdziesiątych XX w. [w:] Mkną po szynach… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowińskiego i R. Klementowskiego, wyd. GAJT, Wrocław 2014, s. 269 – 286.
  • Unemployment and Homlessness in the City of Poznań in 1929-1939, “Studia Historiae Oeconomicae” v. 32 (2014), s. 77-108.
 • 2013
  • Czy klęski naturalne są źródłem modernizacji infrastruktury? Na przykładzie powodzi w Poznaniu w 1924 roku [w:] Gdy nadciągała wielka woda. Klęski powodzi na ziemiach polskich, red. E. Kościk, wyd. GAJT, Wrocław 2013, s. 135-150.
 • 2012
  • Labour Unions Postulates and Development of Federal Labour Legislation to the New Deal Era in the United States of America, “Studia Historiae Oeconomicae” v. 30 (2012), s. 153-173.