Blog

 

 

DANE NAUKOWE/PROFESSIONAL APPOINTMENTS

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny
stanowisko/position: kierownik Zakładu Historii Gospodarczej UAM

KONTAKT/CONTACT
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań
Zakład Historii Gospodarczej/Department of Economics History
61-614 Poznań ul. Umultowska 89D; pokój/room – 3.139
tel./phone: (+48) 61 829 1525
e-mail: macyra@amu.edu.pl

DYŻURY/VISITING HOURS

[pokój/room – 3.139]
wtorek/Tuesday: 16:30-17:30
środa/Wednesday: 11:00-12:00 [w okresie przerwy wakacyjnej kontakt pod adresem e-mailowym/in leave time by e-mail contact]
urlop/leave: 29.08.-30.09.2016

EDUKACJA/EDUCATION

2007 – profesor nadzwyczajny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Associate Professor, Adam Mickiewicz University in Poznań.

2004 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii gospodarczej: Na rynku hossy i bessy. Giełdy towarowe w II Rzeczypospolitej [zatwierdzona 2005]

1996-1997 – stypendium naukowe Christian-Albrechts-Universität w Kilonii/Fellowship in Kiel University

1996 – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii/PhD in History: Prasa konspiracyjna Kraju Warty 1939-1945 – promotor/PhD advisor: prof. dr Czesław Łuczak

1987 – magister historii/Master in History: Organizacje niemieckie na pograniczu polsko-niemieckim 1933-1939 – promotor/Master advisor: prof. dr Czesław Łuczak

1982-1987 – studia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny – kierunek historia/study in Adam Mickiewicz University in Poznań

ZATRUDNIENIE/EMPLOYMENT

2011-2013 – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu/

2006-2007 Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie/University od Information Technology and Management in Rzeszów

1988-obecnie/present – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE/INTEREST

Historia stosunków finansowych: giełdy pieniężne/History of financial economics: stock exchange

Przedsiębiorczość/Entrepreneurship

Historia myśli ekonomicznej/History of economic thought

NAJNOWSZE BADANIA/RECENT RESEARCH

Przestępczość gospodarcza/Economic crime

Własność/property

GRANTY/GRANTS

2006–2009 – grant: Nr 1 H01G043 30; Tytuł: Giełdy Pieniężne na rynku kapitałowym II Rzeczypospolitej

REDAKCJA/EDITORIAL APPOINTMENTS

2010- Editorial board of Studia Historiae Oeconomica

1999-2000 – sekretarz redakcji Studia Historiae Oeconomica/ of Studia Historiae Oeconomica

DYDAKTYKA/TEACHING

Banki i giełdy: analiza rynków finansowych i kapitałowych

Cywilizacja industrialna i postindustrialna 20/21. wieku

Finanse publiczne

Gospodarka i społeczeństwo XIX i XX wieku

Historia myśli społeczno-ekonomicznej i politycznej

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Mikroekonomia i Makroekonomia

Polityka społeczna

Stosunki gospodarcze Europy Środkowej i Wschodniej

PUBLIKACJE/PUBLISHED

[wybór/choice]

 • 2014:
 • Niemiecka bankowość do 1914: uwagi wstępne, [w:] Lazor J., Morawski W. [red./ed.], „Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych), Warszawa 2014, s. 285-304.
 • 2012:
  • Aspekt finansowy odbudowy poznańskich zabytków w latach 1945-1950 – ku uwadze, [w:] Derejski K., Kubera J., Lisiecki S., Macyra R. [red./ed.], „Deklinacja odnowy miast Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce” Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2012, s. 169-186.
 • 2011:
  • Gospodarka PRL – rok 1956: przyczynek do analizy modelu, [w:] Jankowiak S., Skotarczak D., Skórzyńska I. [red./ed.], „Społeczeństwo PRL. Historia. Kultura. Pamięć” T. I, Instytut Historii UAM Poznań 2011, s. 65-81.
 • 2010:
  • Giełdy zbożowo-towarowe w latach 1946-1951. Szkic zagadnienia, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” T. 27, Szreniawa 2010, s. 317-347.
 • 2009:
  • Upadek Banku Przemysłowców w Poznaniu: studium przypadku, [w:] Garbaczewski W., Macyra R. [red./ed.], „Pieniądza i banki w Wielkopolsce. Studia nad dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce” T. 1, Muzeum Narodowe w Poznaniu 2009, ss. 277-303.
 • 2006:
  • Prasa konspiracyjna w Kraju Warty w latach 1939-1945, Wydawnictwo Poznańskie Poznań 2006, ss. 331.
 • 2004:
   • Na rynku hossy i bessy. Giełdy towarowe w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, ss. 523.

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE/CONFERENCE PRESENTATIONS

 • 06/2016 Białystok: Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych – spotkanie 3. Historia, zacofanie, rozwój. 1050 lat polskiej państwowości i gospodarki; referat: Coś niecoś o własności w PRL i III RP… – próba refleksji
 • 04/2016 Poznań: Studia nad przestępczością gospodarczą na ziemiach polskich – spotkanie 1. Polska Ludowa: przestępczość gospodarcza w warunkach systemu nakazowo-rozdzielczego; referat: Przestępczość gospodarcza w PRL w świetle statystyki GUS [współautor: dr Lucyna Błażejczyk-Majka]
 • 10/2015 Wrocław: Propaganda w PRL i NRF – tematy, instytucje, kampanie; referat: Polska epoki Gierka – 10. potęgą gospodarczą świata: statystyka na usługach propagandy
 • 05/2015 Stronie Śląskie: Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą – spotkanie 10. Kresy Wschodnie – Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie ziem polskich; referat: Tak zwane Ziemie Zachodnie – propozycja analizy SWOT
 • 06/2014 Poznań: Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 r. – Poznań; referat: Utracone złudzenia, fałszywe nadzieje – rzecz o własności.
 • 11/2014 Kraków: Studia na dziejami pieniądza i banków na ziemiach polskich – spotkanie 4. Pieniądz i banki w Małopolsce; referat: Giełda Pieniężna we Lwowie: zarys tematu.
 • 01/2013 Poznań: Studia na dziejami pieniądza i banków na ziemiach polskich – spotkanie 3. Pieniądz i banki na Pomorzu; referat: Historia na stronach internetowych banków Pomorza: próba spojrzenia.